SPP: Kolekcja wpływów
z parkomatów

WSTECZ kolekcja wpływów z parkomatów

Kolekcja i transport utargu z parkomatów. Rozliczenie z Zamawiającym.

System kolekcji monet w stosowanych przez Projekt Parking parkomatach bazuje na wymiennych kasetach. Po otwarciu skarbca i wyjęciu kasety następuje jej zamknięcie i wydruk kasowy z urządzenia. Ponowne otwarcie kasety jest możliwe jedynie za pomocą osobnego klucza. Opróżnianie skarbca poprzez wyjęcie kasety zapewnia jednoznaczną identyfikację faktycznych wpływów z danego parkomatu.

Transporty gotówki wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Ustawie o Ochronie Osób i Mienia oraz w aktach wykonawczych do ustawy. Konwój wartości pieniężnych jest obsługiwany przez wyspecjalizowany personel, posiadający uprawnienia wydane dla pracowników ochrony osób i mienia. Projekt Parking współpracuje w tym zakresie m.in. z Centrum Usług Koncesjonowancych Poczty Polskiej.

Wymiana kaset jest dokonywana zgodnie z planem konwoju przez upoważnionych przez Projekt Parking pracowników, których obowiązkiem jest sprawdzenie stanu i zastosowanych zabezpieczeń kasety. Odbiór kaset następuje bez sprawdzania ich zawartości, za pisemnym pokwitowaniem odbioru. Oczywiście w trakcie operacji wymiany może być obecny również przedstawiciel Zamawiającego.

Po komisyjnym przeliczeniu, całość wpływów z parkomatów jest przekazywana na konto Zamawiającego najpóźniej na drugi dzień roboczy od ich pobrania z urządzeń. Kwota ta zostaje uzupełniona o wpływy pochodzące z opłat abonamentowych i opłat dodatkowych pobranych w biurze SPP.

Zarządca Drogi, jako jednostka uprawniona do pobierania opłat parkingowych, otrzymuje wszystkie środki uzyskane w związku z funkcjonowaniem SPP. Projekt Parking jako administrator wykonuje jedynie czynności techniczno-organizacyjne, a za świadczone usługi otrzymuje wynagrodzenie określone w umowie.